Home Бланк плану використання бюджетних установ


Бланк плану використання бюджетних установ


Схема підпорядкування розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня і одержувачів бюджетних коштів головними розпорядниками на 2012... Він має один субрахунок і кореспондує за дебетом тільки з кредитом субрахунка 634 "Розрахунки із замовниками за науково-дослідні роботи, що підлягають оплаті" — при зарахуванні одержаного авансу в оплату виконаних робіт, а за кредитом — з дебетом субрахунків 313 або 323 при отриманні авансу від замовника. Клас 4 "Власний капітал" об'єднує 4 рахунки, які застосовуються для обліку фондів та визначення результатів виконання кошторису установи за поточний рік: 40 "Фонд у необоротних активах"; 41 "Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах"; 43 "Результати виконання кошторисів"; 44 "Результати переоцінок". Щоб бухгалтерський облік з вичерпною повнотою міг забезпечити необхідні показники, треба чітко визначити систему рахунків для відображення об'єктів обліку. Цьому призначенню відповідає і склад субрахунків. Вона створює необмежені можливості для деталізації об'єктів обліку шляхом введення в облікову практику рахунків третього, четвертого і більшого порядку. Кредитове сальдо рахунка 43 визначає результати виконання кошторису установи за звітний рік На рахунку 44 обліковують результати переоцінок матеріальних, нематеріальних і фінансових активів, у тому числі курсові різниці за валютними цінностями. За кредитом цього рахунка обліковують вироблені й оприбутковані вироби або здані замовникам роботи послуги. В січні 2015 року і річні звіти здавали на бланках які не були чинні, що вас бентежить? Сальдо цього рахунка переносять в кінці року на субрахунок 432. Вони призначені для обліку господарських засобів і розрахунків, які виключені з обороту установи і не відображаються в балансі, але потребують спеціального контролю, а також бланків суворої звітності, путівок, перехідних спортивних призів і кубків, навчальних предметів військової техніки тощо. Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16. Рахунки класу 1 "Необоротні активи" призначено для обліку матеріальних та нематеріальних активів, що отримані для тривалого понад один рік використання і не призначені для реалізації або витрачання протягом одного року. Як бачимо, деякі з них мають назву, аналогічну назві рахунків підприємств виробничої сфери, але за змістом і призначенням вони можуть суттєво відрізнятися. Тип Подобный материал: , 60. Запаси 20-25 6 14,6 26 17,3 3. Рахунок 72 призначено для обліку реалізації виробів і продукції виробничих навчальних майстерень, підсобних сільських та навчально-дослідних господарств, готової друкованої продукції, наданих послуг, а також реалізації науково-дослідних робіт за договорами. Наприклад, код субрахунка 321 "Реєстраційні рахунки" означає, то цей субрахунок належить до синтетичного рахунка 32 "Рахунки в казначействі" третього класу балансових рахунків "Кошти, розрахунки та інші активи". Таким чином, субрахунок 351 у більшості випадків буде мати кредитове сальдо і показуватися у пасиві балансу як інша кредиторська заборгованість. Сума сальдо на цьому рахунку дорівнює сумі дебетових сальдо рахунків 10, 11, 12 і 14, зменшеній на суму кредитового сальдо рахунка 13, тобто кредитове сальдо рахунка 40 дорівнює залишковій балансовій вартості необоротних активів та витрат у незавершене капітальне будівництво.


Саме цією причиною можна пояснити той факт, що у новому плані рахунків для обліку основних засобів виділено два синтетичних рахунки: 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи", кожен з яких має по дев'ять субрахунків.


Саме цією причиною можна пояснити той факт, що у новому плані рахунків для обліку основних засобів виділено два синтетичних рахунки: 10 "Основні засоби" і 11 "Інші необоротні матеріальні активи", кожен з яких має по дев'ять субрахунків. Рахунки 10, 11, 12 і 14 — активні, рахунок 13 — пасивний, тобто має кредитове сальдо. Окремі рахунки можна використовувати для обліку коштів як загального, так і спеціального фондів наприклад, субрахунки 301—302, 362 та ін. Витрати 80-82 3 7,3 11 7,3 Разом X 41 100 151 100 0. У плані рахунків бюджетних установ об'єднані рахунки як для обліку виконання кошторису доходів і видатків за загальним фондом наприклад, субрахунки 701—702, 801—802 , так і рахунки з обліку надходження та використання коштів спеціального фонду наприклад, субрахунки 711—716, 811—813 та ін. Необоротні активи 10 Основні засоби 101 Земельні ділянки 102 Капітальні витрати на поліпшення земель 103 Будинки та споруди 104 Машини та обладнання 105 Транспортні засоби 106 Інструменти, прилади та інвентар 107 Робочі і продуктивні тварини 108 Багаторічні насадження 109 Інші основні засоби 11 Інші необоротні матеріальні активи 111 Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок 112 Бібліотечні фонди 113 Малоцінні необоротні матеріальні активи 114 Білизна, постільні речі, одяг та взуття 115 Тимчасові нетитульні споруди 116 Природні ресурси 117 Інвентарна тара 118 Матеріали довготривалого використання для наукових цілей 119 Необоротні матеріальні активи спеціального призначення 12 Нематеріальні активи 121 Авторські та суміжні з ними права 122 Інші нематеріальні активи 13 Знос необоротних активів 131 Знос основних засобів 132 Знос інших необоротних матеріальних активів 133 Знос нематеріальних активів 14 Незавершене капітальне будівництво 141 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію основними засобами 142 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію іншими необоротни- ми матеріальними активами 143 Капітальні видатки за невведеними в експлуатацію нематеріальними активами Клас 2. Власний капітал Клас 5. Кожному синтетичному рахунку рахунку першого порядку та субрахунку рахунку другого порядку присвоєно відповідну назву і код додаток Л. Він розробляється на підставі економічної класифікації рахунків і є основою методологічної єдності обліку на всіх підприємствах відповідної галузі народного господарства. Новий план рахунків розроблений на підставі міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і призначений для відображення в бухгалтерському обліку господарських операцій бюджетних установ. До бюджетних установ належать установи системи освіти, науки, культури, медичні заклади, науково-дослідні інститути, органи законодавчої... Згідно з оригіналом Начальник фінансово-господарського відділу — головний бухгалтер фінансового управління райдержадміністрації Н.

Related queries:
-> бланк обязательства о погашении займа
Наприклад, код субрахунка 321 "Реєстраційні рахунки" означає, то цей субрахунок належить до синтетичного рахунка 32 "Рахунки в казначействі" третього класу балансових рахунків "Кошти, розрахунки та інші активи".
-> драйверы для asus k8n бесплатно
Позабалансові рахунки Код рахунка Назва Клас 0.
-> конспект урока по ознакомлению с окружающим миром на тему хищные птицы
Склад субрахунків та їх призначення до рахунка 10 такі ж, як І в плані рахунків підприємств виробничої сфери, а ось до рахунка 11 передбачено деякі суто специфічні субрахунки, наприклад: 111 "Музейні цінності, експонати зоопарків, виставок"; 114 "Білизна, постільні речі, одяг та взуття"; 118 "Матеріали довгострокового використання для наукових цілей"; 119 "Необоротні матеріальні активи спеціального призначення".
-> найти ответы подготовка егэ 2012 по русскому языку н а сенина
На рахунку 74 обліковують нараховану плату за надані послуги бюджетною установою згідно з чинним законодавством, якщо нарахована плата за розрахунком не може бути в повному обсязі зарахована на певний вид доходу спеціального фонду.
-> как обновить драйвера на нокиа н 81
Кодування рахунків у новому Плані побудовано за децимальною десятковою системою, яка передбачає, що всі рахунки за своїм економічним змістом поділяються не більш як на 10 груп класів, розділів; у нашому плані їх вісім , кожна група клас повинна об'єднувати не більше 10 синтетичних рахунків, а кожен синтетичний рахунок повинен мати не більше 10 субрахунків.
->SitemapБланк плану використання бюджетних установ:

Rating: 97 / 100

Overall: 64 Rates